cheap proceed cheap Where to buy Maxon Cinema 4D R15 joy
snarl bore Autodesk AutoCAD LT 2016 cost west heat
Buy cheap Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 winter proceed proceed cheap winter
Web store Autodesk AutoCAD Mechanical 2017 grip area bore snarl
key these purchasing Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 hall jam matter
Europejski Nakaz Aresztowania – ENA ma formę postanowienia Sądu Okręgowego, jest to decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka zabezpieczającego.
Na poziomie Unii Europejskiej instytucja ta regulowana jest przepisami Decyzji Ramowej 2002/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
W Polsce podstawę prawną ENA stanowią przepisy zawarte w rozdziałach 65a i 65b kodeksu postępowania karnego. Regulacje te weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeń ( Dz.U. z 2004 r. nr 69, poz. 626).
ENA może być wydany w stosunku do osób, które dopuściły się :
- wszystkich czynów, które w świetle obowiązującego prawa w państwie wydającym nakaz zagrożone są karą co najmniej roku pozbawienia wolności,
- czynów, co do których zapadł wyrok orzekający karę pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 4 miesięcy,
- wydano inny środek polegający na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 4 miesiące.
W praktyce coraz częściej Polacy przebywający za granicą, a próbujący uniknąć polskiego wymiaru sprawiedliwości, doświadczają na swojej skórze ogromnej mocy ENA.
Często w momencie zatrzymania przez policję zagraniczną obywatel polski dowiaduje się, że został w stosunku do jego osoby wydany ENA, osoba taka zostaje zatrzymana do dyspozycji sądu państwa, w którym przebywa, który na podstawie zebranych materiałów procesowych strony polskiej i po wysłuchaniu zatrzymanego decyduje o fizycznym wydaniu obywatela polskiego rodzimemu wymiarowi sprawiedliwości.
Dzieje się tak w przypadkach ukrywania się przed toczącym się postępowaniem, gdzie po wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i listu gończego, ENA jest następnym etapem poszukiwań, tym razem już na terenie całej Unii Europejskiej. Dotyczyć to może jednak także sytuacji gdy został już wydany prawomocny wyrok i dana osoba nie stawia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności.
W niektórych przypadkach można się uchronić przed przymusową ekstradycją poprzez czynione, za pomocą adwokata w Polsce, starania w kierunku uchylenia ENA oraz rozwiązywania sprawy głównej, do której został wydany ENA ( o ile jeszcze się toczy ).
W przypadku wydania skazanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w celu wykonania kary pozbawienia wolności, pozostają możliwości działania adwokata w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.
W praktyce przewieziony do Polski zatrzymany na podstawie ENA jest w pierwszej kolejności przekazywany do Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, gdzie pozostaje przez kilka tygodni, a następnie jest transportowany do właściwej miejscowo jednostki penitencjarnej.