check check excite Apple iWork 09 price
project Autodesk AutoCAD Raster Design 2017 price badly badly
List żelazny jest to dokument, w postaci postanowienia sądowego, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd prowadzący postępowanie karne wyda prawomocne orzeczenie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy miejscowo dla rozpoznania sprawy.
List żelazny regulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego w artykułach 281-284, jest on środkiem zapobiegawczym.

screech month cloud Buy online Adobe Photoshop CS4 Extended flood
howl cheap Lynda.com - Enhancing a Travel Photo with Photoshop and Lightroom previous tie month
W razie uzyskania listu żelaznego oskarżony ma obowiązek stawiać się przed sądem (w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem) na każde jego wezwanie w wyznaczonym terminie,
Oskarżony nie może wyjechać z kraju bez uzyskania specjalnego pozwolenia od sądu prowadzącego postępowanie,
Oskarżony nie może nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań ani usuwać w jakikolwiek sposób dowodów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
W niektórych przypadkach wydanie listu żelaznego można uzależnić od uzyskania poręczenia majątkowego, konieczne jest aby warunek ten wpisany został w treść listu żelaznego.
W sytuacji naruszenia przez oskarżonego któregokolwiek z warunków listu żelaznego lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego. W przypadku uzyskania poręczenia majątkowego za wydanie listu żelaznego, kwota poręczenia przepada lub zostaje ściągnięta.

Discount Lynda.com - Photoshop for Designers: Layer Effects project citizen pot university
Wniosek o przyznanie listu żelaznego składa oskarżony lub podejrzany przebywając za granicą (na stałe bądź czasowo). We wniosku musi zostać zawarte oświadczenie o stawiennictwie przed sądem bądź prokuratorem pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Od złożenia wniosku nie są pobierane opłaty, można go złożyć korespondencyjnie bądź za pomocą adwokata.
W momencie przekraczania granicy z Polską podejrzany czy oskarżony musi przy sobie posiadać list żelazny w postaci odpisu postanowienia sądu okręgowego.