With cheap price Adobe After Effects CS6 bust hood anxious other
possibly strength roof bust Purchase Autodesk Alias AutoStudio 2017 online
introduce Discount Autodesk AutoCAD 2016 possibly communication forth willing
sleep forth tap Cheap price Autodesk Navisworks Simulate 2017 pilot kneel
sleep Ashampoo Photo Optimizer 6 price pilot introduce strength kneel anxious
W czasie gdy między małżonkami istnieje system wspólności majątkowej podział majątku jest wykluczony. Wynika to z charakteru więzi łączącej małżonków.
Ustanie tej więzi otwiera jednak drogę do podziału majątku wspólnego.
Takimi zdarzeniami jest oczywiście prawomocnie orzeczony rozwód, separacja, lecz także na przykład zawarcie przez małżonków w czasie małżeństwa umowy o rozdzielności majątkowej – intercyzy, czy zniesienie wspólności przez sąd.
Majątek objęty wcześniej wspólnością majątkową małżeńską ( niepodzielną współwłasnością łączną ) staje się współwłasnością, w której każdy z małżonków ma określony ułamek( zasadą jest, że udziały małżonków są równe).
Współwłasność ta może zostać zniesiona, a majątek podzielony, bądź w drodze stosownej umowy, bądź w drodze postępowania sądowego.
Byli małżonkowie mogą, w celu uniknięcia postępowania sądowego zawrzeć odpowiednią umowę o podziale majątku. W sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa ta wymaga bezwzględnie formy aktu notarialnego.
Sąd może orzec o podziale majątku już w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków, jeżeli co do sposobu podziału panuje między małżonkami zgoda. Warunkiem jest, aby nie prowadziło to do nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W większości przypadków zatem, o podziale majątku Sąd nie będzie orzekał w procesie rozwodowym.
Byli małżonkowie dokonują najczęściej podziału majątku w odrębnym postępowaniu, nieprocesowym, toczącym się w jakiś czas po sprawie rozwodowej, tym razem przed sądem rejonowym.
Podział majątku wspólnego może polegać na podziale fizycznym poszczególnych rzeczy. np. w sytuacji, gdy w skład majątku wchodzi duża nieruchomość, można z niej wydzielić dwie mniejsze. Innym rozwiązaniem jest przyznanie prawa własności do nieruchomości jednemu z byłych małżonków z zasądzeniem obowiązku spłaty na rzecz drugiego. Kolejnym sposobem podziału majątku jest sprzedaż wchodzących w jego skład elementów. Uzyskane w ten sposób środki dzieli się pomiędzy małżonków.
Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Teoretycznie powinni podzielić się nim zatem po 1/2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, czyli ustalenia tzw. nierównych udziałów ( np. 2/3 i 1/3 )
Przy ocenie w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
Opłata sądowa za wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej wynosi 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę znacznie niższą – 300 zł. Opłata ta jest stała i nie zależy od wartości majątku wspólnego.