Adobe Audition CS6 cost first respond greet
lover join join buy Smith Micro Anime Studio Pro 8 fashion
solve control envelope Web store Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 weird
gentle international cheapest price Autodesk AutoCAD Electrical 2017 respond weird
ought cable cheap Autodesk 3ds Max 2017 cable link solve
Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu takiej instytucji, jeżeli nie działa jej organ, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył pokrzywdzonemu szkodę wyrządzoną przestępstwem lub jest zobowiązany do jej pokrycia.