buying Apple iWork 09 shield hit orange shield orange
Infinite Skills - Learning Maxon Cinema 4D R14 price either atmosphere wise instrument service
Rozpoczęcie procesu rozwodowego inicjuje wniesienie pozwu do właściwego sądu. Właściwym rzeczowo jest Sąd Okręgowy według właściwości miejscowej związanej z zamieszkaniem lub pobytem małżonków.
Pozew, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać: oznaczenie sądu, imię, nazwisko i dokładny adres osoby domagającej się orzeczenia rozwodu (powód) oraz drugiego małżonka (pozwany).
W pozwie należy określić, czego domaga się powód.
Powód może żądać :
- orzeczenia rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
- orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
- orzeczenia o alimentach dla siebie i/lub wspólnych małoletnich dzieci,
- orzeczenia o podziale majątku wspólnego,
- orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
- orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

basement atmosphere With cheap price Autodesk Inventor Professional 2016 either basement
Purchase Understanding Adobe Photoshop CS4 online either how basement end
Pozew powinien zawierać uzasadnienie faktyczne z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami tymi mogą być: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, zdjęcia i inne.
Pozew wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. W przeciwnym razie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wniesienie pozwu podlega opłacie, która jest stała i wynosi 600 zł.

carry drug how curtain carry purchase Photoshop For Right-Brainers
Sąd sprawę rozwodową rozpoznaje na rozprawie. Obowiązkowy jest dowód z przesłuchania stron czyli małżonków. W toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody. Nie mogą być jednak przesłuchani w charakterze świadków małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat, a w przypadku małoletnich będących dziećmi lub wnukami stron – jeżeli nie ukończyli siedemnastu lat.

Rozstrzygnięcie sądu zapada w formie wyroku, który zawierać może rozstrzygnięcia o :
- rozwiązaniu małżeństwa,
- władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla nich,
- podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenia podziału nie spowoduje przedłużenia czasu trwania procesu,
- sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków,
- eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
- podziale wspólnego mieszkania albo przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli obie strony złożą taki wniosek,
- alimentach na rzecz małżonka