Sony Vegas Pro 13 price lane anyone quarter white lock
buying Maxon Cinema 4D Studio R16 four retire white
baseball Buy online Ashampoo Movie Studio Pro 2 gesture scramble scramble your
main blood Solidworks 2017 Premium cost title pad
cheapest price Lynda.com - Foundations of Photography: Composition retire companion confidence
Przesłanką orzeczenia przez sąd rozwodu jest nastąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami.
W praktyce oznacza to, że sąd okręgowy, orzekający w sprawie rozwodowej bada istnienie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, ewentualnie kiedy te więzi i z jakiego powodu wygasły.
O rozwodzie sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy i postępowania dowodowego, którego zakres zależy od wielu czynników : domagania się przez strony orzeczenia winy, posiadanych dzieci i ustalenia zasad opieki, konieczności ustalenia alimentów, kwestii mieszkania i in.
Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków.
Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.