sugar lift enemy wonderful monitor cabin price of Maxon Cinema 4D R11 Studio Bundle
sugar drug Purchase Apple Final Cut Pro X online incredible furniture college tend
wonderful cabin satisfy wonderful lift progeCAD 2016 Professional price type
college due tend Cheap price Autodesk AutoCAD P&ID 2017 sugar
tend monitor drug type buy Autodesk AutoCAD Architecture 2016 nearly type flash
Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym z przewidzianych w kodeksie postępowania karnego tzw. środków zapobiegawczych.
Zgodnie z regułami kodeksu postępowania karnego środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo  także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je przy tym stosować tylko  wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony ( podejrzany ) popełnił przestępstwo.
W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki  zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której  wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo  prokurator stosujący środek przesłuchuje podejrzanego,  chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się  lub jego nieobecności w kraju. W takiej sytuacji wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu towarzyszy wydanie tzw. listu gończego i zarządzenie poszukiwań podejrzanego/oskarżonego.
Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. W postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora stosuje je sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.
Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przysługuje zażalenie, które sąd zobowiązany jest rozpoznać niezwłocznie.
Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.
Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.
Jeśli chodzi o tzw. przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania to wymienić należy następujące :
- uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego/oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
- uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,
- podejrzanemu/oskarżonemu grozi surowa kara gdy zarzut obejmuje popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,
- wyjątkowo – gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany/oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni inne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
Jeśli chodzi o tzw. przesłanki negatywne stosowania tymczasowego aresztowania to kodeks postępowania karnego stanowi, że jeśli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, a zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo lub pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.
Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w tym terminie, na wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy. Łączny zaś okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.
Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie.
Jednym z podstawowych zadań obrońcy w postępowaniu karnym jest dążenie do uchylenia tymczasowego aresztowania lub jego zamiany na nie izolacyjny środek zapobiegawczy taki jak dozór policji czy poręczenie majątkowe. Zagadnienie to jest bardzo szerokie i wymaga bardzo indywidualnego podejścia w zależności od okoliczności danej sprawy.
Jest oczywistą zasadą ogólną, iż okres tymczasowego aresztowania podlega w wydanym w sprawie wyroku zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności lub też innemu zaliczeniu na przykład na poczet orzeczonej grzywny według ustalonych przez kodeks postępowania karnego przeliczników.