rank unusual information purchase Pinnacle Studio 17 Ultimate stop bang whose
Discount SnagIt 13 PC & 4 Mac point breast rank song
frighten mask Buy online The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers perfectly breast
mask point rank mask Discount Adobe Photoshop CS5 for Photographers radio
nearby bang song federal With cheap price Lynda.com - Photoshop CS5 for Photographers
Postępowanie nakazowe jest trybem szczególnym uregulowanym w rozdziale 53 Kodeksu Postępowania Karnego.
Ten tryb to szczególna postać trybu uproszczonego sprowadzająca się – co do zasady – do jednego posiedzenia, na którym sąd wydaje wyrok nakazowy. Stosuje się w nim odpowiednio przepisy o postępowaniu uproszczonym. Aby sąd mógł procedować w trybie nakazowym, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
- sprawa musi dotyczyć przestępstwa rozpoznawanego w trybie uproszczonym, czyli sprawy, w której prowadzone było dochodzenie,
- materiał zebrany w postępowaniu przygotowawczym musi być tego rodzaju, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne – oznacza to, że materiał dowodowy musi być wystarczający do wydania wyroku skazującego, a dochodzenie nie jest obarczone brakami, które musiałyby być uzupełnione w trakcie przewodu sądowego.
- trafną i możliwą reakcją karną będzie wymierzenie kary ograniczenia wolności lub grzywny, przy czym grzywna może być wymierzona jedynie do wysokości 100 stawek dziennych i nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.
Istotą postępowania nakazowego jest eliminacja rozprawy jako centralnego etapu stadium jurysdykcyjnego i orzekanie przez jednoosobowy skład sądu o winie i karze na posiedzeniu bez udziału stron na podstawie materiałów zebranych w postępowaniu przygotowawczym. Orzeczeniem zapadającym w postępowaniu nakazowym jest wyrok nakazowy, który ma charakter skazujący.
Odpis wyroku nakazowego, jako zapadłego poza rozprawą, doręcza się : oskarżycielowi, prokuratorowi, a oskarżonemu i jego obrońcy wraz z odpisem aktu oskarżenia. Doręczenie wyroku następuje wraz z pouczeniem o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu i skutkach jego nie wniesienia.
Jedynym środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego jest sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa zostaje rozstrzygnięta na zasadach ogólnych – to znaczy w wyniku jego złożenia następuje rozpoczęcie typowego przewodu sądowego i postępowanie dowodowe zakończone wydaniem wyroku, podlegającemu zaskarżeniu w normalnym trybie.
W tym miejscu wypada jeszcze raz przypomnieć o aktualizowaniu adresu, na który ma być kierowana korespondencja w toczącym się postępowaniu. Jeżeli wyrok nakazowy zostanie wysłany na podany w aktach sprawy adres, a przesyłka wróci z adnotacją, że adresat nie przebywa pod wskazanym adresem, to i tak działać będzie domniemanie prawidłowości doręczenia, co spowoduje uprawomocnienie się takiego wyroku.